بزرگداشت شارل دوگل – عجمان ۱۹۷۱

فرح دیبا – شماره راهنما AJ197101

بزرگداشت شارل دوگل – عجمان ۱۹۷۱