استقلال – پاکستان ۱۹۸۲

بخشی از  نقشه و ذکر نام ایران – شماره راهنما PK198201

نیاز به راهنمایی دارید؟