سال گفتگوی تمدن‌ها – بوسنی و هرزگوین 2001

سال گفتگوی تمدن‌ها – شماره راهنما BA200101