پنجاهمین سال صلیب سرخ – السالوادور ۱۹۶۹

نماد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – شماره راهنما SV196901

نیاز به راهنمایی دارید؟