سازمان همکاری اقتصادی – پاکستان ۲۰۰۷

پرچم جمهوری اسلامی ایران،  این تمبر به دلیل اشتباه در ارزش اسمی اردو به سرعت از گردش خارج شد – شماره راهنما PK200701

نیاز به راهنمایی دارید؟