سازمان همکاری اقتصادی (اکو) – ترکیه ۲۰۱۰

تصویر نقشه و ذکر نام ایران – شماره راهنما TR201001

نیاز به راهنمایی دارید؟