سازمان همکاری اقتصادی (اکو) – آذربایجان ۲۰۰۹

نشست سازمان همکاری اقتصادی، نقشه ایران – شماره راهنما AZ200901

سازمان همکاری اقتصادی
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) – آذربایجان ۲۰۰۹