سازمان جهانی بهداشت – سوریه ۱۹۶۸

سری تمبر سه قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ سوریه با تصویر زکریای رازی و جابر بن حیان با شماره کاتالوگ SY196801

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟