زنبورخوار گلوخرمایی – لیبریا ۱۹۹۷

سری تمبر شانزده قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ لیبریا با تصویر زنبورخوار گلوخرمایی ایرانی به شماره کاتالوگ LR199701

Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟