زنبورخوار گلوخرمایی – لیبریا ۱۹۹۷

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما LR199701

نیاز به راهنمایی دارید؟