زنبورخوارها – کومور ۲۰۰۹

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما KM200901

نیاز به راهنمایی دارید؟