زنبورخوارها [مینی شیت] – کومور ۲۰۰۹

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما KM200901S

در انبار موجود نیست