زنبورخوارها – نیجر ۲۰۲۰

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما NE202001

نیاز به راهنمایی دارید؟