زنبورخوارها – موزامبیک ۲۰۱۶

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما MZ201602

نیاز به راهنمایی دارید؟