زنبورخوارها – موزامبیک ۲۰۱۱

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما MZ201101

نیاز به راهنمایی دارید؟