زنبورخوارها – مالدیو ۲۰۱۸

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما MV201801

نیاز به راهنمایی دارید؟