زنبورخوارها – عمان ۲۰۱۴

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما OM201401

نیاز به راهنمایی دارید؟