زنبورخوارها – سیرالئون ۲۰۱۹

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما SL201901

نیاز به راهنمایی دارید؟