زنبورخوارها – زامبیا ۲۰۰۳

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما ZM200301

نیاز به راهنمایی دارید؟