زنبورخوارها – زامبیا ۲۰۰۲

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما ZM200201

نیاز به راهنمایی دارید؟