زنبورخوارها [بدون دندانه] – کومور ۲۰۰۹

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما KM200901I

نیاز به راهنمایی دارید؟