زنبورخوارها – آنگولا ۲۰۱۸

زنبورخوار گلوخرمایی با نام علمی Merops Persicus – شماره راهنما AO201801

نیاز به راهنمایی دارید؟