زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی ۱۹۸۳

مخدوم‌قلی فراغی – شماره راهنما SU198301

زادروز مخدوم‌قلی فراغی – شوروی ۱۹۸۳