زادروز امیرخسرو دهلوی – پاکستان ۱۹۷۵

امیرخسرو دهلوی – شماره راهنما PK197501