روابط با ایران – پاکستان ۱۹۹۷

مشترک با ایران، تصویر محمد اقبال و مولانا – شماره راهنما PK199701

روابط با ایران
روابط با ایران – پاکستان ۱۹۹۷