رقابت‌های تنیس روی میز – چین ۱۹۹۵

تصویر IRAN CUP – شماره راهنما CN199501