رئیس‌جمهور روزولت – نیکاراگوئه ۱۹۴۶

کنفرانس تهران – شماره راهنما NI194602