خواجه عبدالله انصاری – افغانستان 1963

خواجه عبدالله انصاری – شماره راهنما AF196301