حیوانات در حال انقراض – سازمان ملل ۲۰۱۸

سمندر کوهستانی لرستان، سمندر خالدار قیصری، سمندر قمصری، سمندر خالدار امپراتور، حاجی باریکو با نام علمی Neurergus kaiseri – شماره راهنما UNN201801