حیوانات در حال انقراض – سازمان ملل ۱۹۹۹

گورخر ایرانی یا “گور” (Equus hemionus onager) – شماره راهنما UNG199901

حیوانات در حال انقراض – سازمان ملل ۱۹۹۹