حیات وحشِ در معرض خطر – جزایر کوک ۱۹۹۲

گوزن زرد ایرانی با نام علمی Dama mesopotamica و شیر ایرانی با نام علمی Panthera leo persica – شماره راهنما CK199201

حیات وحشِ در معرض خطر – جزایر کوک ۱۹۹۲
نیاز به راهنمایی دارید؟