زادروز حافظ – شوروی ۱۹۷۱

حافظ شیرازی، کاغذ این تمبر بصورت Chalk surfaced می باشد – شماره راهنما SU197102

حافظ شیرازی
زادروز حافظ – شوروی ۱۹۷۱
نیاز به راهنمایی دارید؟