حافظ – شوروی ۱۹۷۱

۷۰,۰۰۰ریال۲۸۰,۰۰۰ریال

سری تمبر یک قطعه‌ای مرتبط با ایران چاپ شوروی با تصویر حافظ با شماره کاتالوگ SU197102

صاف
حافظ شیرازی
حافظ – شوروی ۱۹۷۱