جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا – گینه ۲۰۱۱

۸۵۰,۰۰۰ریال

سونیرشیت مرتبط با ایران چاپ گینه با تصویر امام خمینی (ره)، محمدرضا پهلوی و برج آزادی با شماره کاتالوگ GN201101

صاف
جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا – گینه ۲۰۱۱