جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا – گینه ۲۰۱۱

امام خمینی (ره)، محمدرضا پهلوی و برج آزادی – شماره راهنما GN201101

جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا – گینه ۲۰۱۱
نیاز به راهنمایی دارید؟