جنگل‌ها [بوکلت] – آذربایجان ۲۰۱۱

درخت انجیلی یا دمیرآغاجی با نام علمی Parrotia persica – شماره راهنما AZ201102B

نیاز به راهنمایی دارید؟