جنگل‌ها – آذربایجان ۲۰۱۱

درخت انجیلی یا دمیرآغاجی با نام علمی Parrotia persica – شماره راهنما AZ201102

نیاز به راهنمایی دارید؟