جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸ آرژانتین – گرنادا ۱۹۷۸

پرچم ایران – شماره راهنما GD197801