تاجگذاری پادشاه ایران – پادشاهی یمن ۱۹۶۸

تاج گذاری محمدرضا پهلوی – شماره راهنما YEK196801

نیاز به راهنمایی دارید؟