تاجگذاری پادشاه ایران [سونیرشیت] – پادشاهی یمن ۱۹۶۸

تاج گذاری محمدرضا پهلوی – شماره راهنما YEK196801S

نیاز به راهنمایی دارید؟