تاجگذاری پادشاه ایران [بدون دندانه] – پادشاهی یمن ۱۹۶۸

تاج گذاری محمدرضا پهلوی – شماره راهنما YEK196801I

نیاز به راهنمایی دارید؟