بهرام گور – آذربایجان ۱۹۹۷

مجسمه بهرام گور واقع در باکو – شماره راهنما AZ199702