اندوختگاه زیستی قزل‌قوم – ازبکستان ۲۰۱۹

غزال ایرانی (Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa، زردتاغ (White Saxaul (Haloxylon persicum و خارشتر ایرانی (Persian Mannaplant (Alhagi pseudalhagi – با شماره راهنما UZ201902

نیاز به راهنمایی دارید؟