یادبود اسکان ارامنه در جلفای جدید – ارمنستان ۲۰۰۴

سالگرد اسکان ارامنه در جلفای اصفهان – شماره راهنما AM200401

نیاز به راهنمایی دارید؟