اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا SWAPU – پاکستان ۱۹۹۱

پرچم جمهوری اسلامی ایران – شماره راهنما PK199101

اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا SWAPU – پاکستان ۱۹۹۱