نمایش دادن همه 9 نتیجه

شاهنامه فردوسی - شماره راهنما TJ199302

تصویری از صفحه شاهنامه با نقاشی شرنج موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما NI197601

ذکر کلمه PERSAS و تصویری از صفحه شاهنامه موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما PY198201

ذکر نام شاهنامه و تصویری از صفحات آن - شماره راهنما PY197803

مسجد جامع اصفهان و صحنه جنگ از شاهنامه - شماره راهنما DJ201601

موضوع شاهنامه و تصویر ابوالقاسم فردوسی - شماره راهنما PK199401

مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر دوشنبه - شماره راهنما TJ199401

شاهنامه فردوسی - شماره راهنما TJ199302S

شاهنامه فردوسی - شماره راهنما TJ199301

نیاز به راهنمایی دارید؟