نمایش دادن همه 10 نتیجه

تصویری از صفحه شاهنامه با نقاشی شرنج موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما NI197601

ذکر کلمه PERSAS و تصویری از صفحه شاهنامه موجود در موزه متروپولیتن نیویورک - شماره راهنما PY198201

ذکر نام شاهنامه و تصویری از صفحات آن - شماره راهنما PY197803

ذکر کلمه Perse و تصویر شطرنج نیشابوری - شماره راهنما GN201201

مهره شطرنج و ذکر کلمه PERSE، سورشارژ 150F - شماره راهنما BJ199601

مهره شطرنج و ذکر کلمه PERSE، سورشارژ 300F - شماره راهنما BJ200801

داهومی ۱۹۷۵ - ۱۹۵۸

المپیاد شطرنج – داهومی ۱۹۷۴

مهره شطرنج ایرانی و ذکر کلمه PERSE - شماره راهنما DH197401

مسابقات شطرنج زنان در تهران - شماره راهنما SB201702

مسابقات شطرنج زنان در تهران - شماره راهنما SB201701

نیاز به راهنمایی دارید؟