پاکت مهر روز

در اغلب کشورهای جهان، مجموعه داران تمبرهای یادگاری را در روز انتشار بر روی پاکت مصور مخصوص که از طرف اداره پست و یا اشخاص به همین منظور تهیه گردیده چسبانده و با مهر تاریخ دار همان روز ابطال می‌کنند، گاهی به این مناسبت مهرهای مخصوص نیز از طرف اداره پست تهیه می شود که با آن تمبرها را در همان رور انتشار ابطال می‌کنند، در ایران جمع‌آوری پاکت مهر روز به علت عدم انتشار تمبرهای یادگاری تا قبل از سلطنت پهلوی معمول و مرسوم نبود. در دوران سلطنت رضاشاه ۳ نوع تمبر یادگاری منتشر شد که افراد با ذوق مجموعه‌دار سری کامل آن‌ها را روی پاکت‌های ساده چسبانده و با مهری پستی ممهور نموده‌اند و پاکت‌های مصور مخصوص برای این منظور چاپ نشده بود. از شهریور ۱۳۲۹ به بعد که تعداد زیادی تمبرهای یادگاری به تدریج چاپ و منتشر گردید، پاکت‌های مخصوص تهیه و در دسترس عموم قرار گرفت که تمبرهای یادگاری را در همان روز انتشار به پاکت‌ها الصاق و در صورت وجود مهر مخصوص با آن و در غیر این‌صورت با مهر تاریخ‌دار پستی روز باطل می‌کردند. از نظر اینکه تاریخچه و مناسبت این مهر و تمبرها در روی پاکت‌های مصور قید می‌شود جمع آوری مهر روز، خود به مجموعه زیبایی می‌دهد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟