وسط وارو

Center inverted

چاپ رنگ دوم تمبر به طور معکوس چاپ می‌شود که اغلب در تمبرهایی که یک‌رنگ نیستند اتفاق می‌افتد. مانند تمبرهای دورالوان ناصرالدین شاه ۱۲۵۷ شمسی و بعضی تمبرهای جدید که شکل وسط تمبر نسبت به کادر دور آن معکوس چاپ شده.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.