فیلیگران

Watermark = Filigran

این کلمه فرانسوی در فارسی لغت برابر ندارد و می توان آن را ته‌نقش کاغذ نامید و عبارت است از نوشته یا علامتی که در متن خمیر کاغذ دیده می شود. فیلیگران‌های متفاوتی از دوره های مختلف در کاغذ تمبرها دیده می‌شود مانند فیلیگران جمهوری اسلامی و …

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟