دپلاسه

Deplace = Deplaced

در چاپ بعضی تمبرها که چند رنگ چاپ می‌شوند گاهی ضمن چاپ، یکی از رنگ‌ها از محل اصلی خارج و جای آن سفید باقی می‌ماند و یا رنگ دیگر جانشین رنگ قبلی شده، به این نوع تغییر محل چاپ دپلاسه می گویند (اصل لغت از فرانسه است).

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
نیاز به راهنمایی دارید؟