دورو چاپ

Printed both sides

گاه اتفاق می‌افتد که ورق تمبر اشتباها از هر دو طرف رو و پشت چاپ می‌شود. این نوع تمبرها را دو بار چاپ می‌نامند. گاهی شکل‌های پشت و روی کاغذ در یک جهت و یا به صورت معکوس می‌باشد. (در تمبرهای ایران نمونه‌های متعدد به این صورت وجود دارد)

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.